1.  ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

    1.1 ปรัชญา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน เป็นหลักสูตรที่มีการเชื่อมโยงของศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และการจัดการที่เป็นพหุวิทยาการ  เน้นการสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะการทำงานจริงและทักษะของพลเมืองโลกในศตวรรษที่ 21 มีความสามารถในการสื่อสาร และมีจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ เพื่อนำไปใช้ในการแก้ไข ป้องกัน และจัดการปัญหาด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักการและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงของสังคม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว และสามารถศึกษาทางด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  รวมถึงมีความสอดคล้องกับเกณฑ์ข้อกำหนดทางวิชาชีพ สามารถประกอบวิชาชีพในด้านการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม การควบคุมและป้องกันมลพิษ ทั้งในสถานประกอบการ ชุมชน เมือง ทั้งรัฐและเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถ ในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม การกำหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมมีความรู้พื้นฐานอย่างเพียงพอในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือสามารถเข้าสู่ตลาดงานสากลและสร้างงานเองได้ นอกจากนี้ยังเป็นหลักสูตรที่ให้ความสำคัญต่อการจัดการศึกษาที่มีความยืดหยุ่น การเรียนการสอนที่เหมาะสมเพื่อรองรับความหลากหลายและเข้าสู่สากล และการวิจัยเพื่อพัฒนา

    1.2 ความสำคัญ

หลักสูตรนี้สามารถตอบสนองความต้องการบุคลากรในวิชาชีพด้านสิ่งแวดล้อม ที่เป็นไปตามข้อบังคับของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ พ.ศ. 2557 โดยเป็นหลักสูตร  ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาและจัดการสิ่งแวดล้อม ที่เอื้อต่อการตอบสนองการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม และเศรษฐกิจภายใต้หลักการพัฒนาที่ยั่งยืน

    1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1) เพื่อผลิตบัณฑิตทางสิ่งแวดล้อมในระดับปริญญาตรี ตามกรอบข้อบังคับของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ พ.ศ. 2557 และตามกรอบมาตรฐานหลักสูตร ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

2) เพื่อผลิตบัณฑิตทางสิ่งแวดล้อมในระดับปริญญาตรี ที่มีความรู้ความสามารถในด้านวิชาชีพ ทางสิ่งแวดล้อมที่ครอบคลุมความรู้ในเชิงพหุวิทยาการทั้งด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักการพัฒนาที่ยั่งยืน  สามารถปรับตัวและเท่าทันกับเทคโนโลยีและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งมีจิตสำนึกสาธารณะและมีสมรรถนะสากล มีความสามารถ ในการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งมีทักษะที่จะใช้ความรู้ในการจัดการสิ่งแวดล้อม และการแก้ไขผลกระทบ ทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

3) เพื่อสร้างความพร้อมในการค้นคว้าวิจัยและบริการวิชาการในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมระดับประเทศและระดับท้องถิ่น  เพื่อให้เกิดการพัฒนางานการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เข้มแข็งและยั่งยืนและสามารถแข่งขันได้ในระดับภูมิภาคและนานาชาติ

4) เพื่อสร้างฐานความพร้อมสำหรับการพัฒนาหลักสูตรทางด้านสิ่งแวดล้อมในระดับที่สูงขึ้นของคณะฯต่อไป 

2.  ข้อมูลทั่วไป

    2.1. รหัสและชื่อหลักสูตร

        ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน

        ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Environment for Sustainability

    2.2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

ภาษาไทย       ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (สิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน)

                      ชื่อย่อ : วท.บ. (สิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน)

ภาษาอังกฤษ   ชื่อเต็ม : Bachelor of Science (Environment for Sustainability)

                      ชื่อย่อ : B.Sc. (Environment for Sustainability)

3. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

   1) งานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และประเมินผลการดําเนินงาน

    2) งานควบคุมมลพิษ ด้านการวิเคราะห์ตรวจสอบ ออกแบบระบบ เดินระบบ บํารุงรักษาระบบ การจัดการ อํานวยการ และให้คําปรึกษาเกี่ยวกับมลพิษทางสิ่งแวดล้อม

    3) หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานทางวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆในกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพลังงาน ฯลฯ และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น นักวิชาการสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ฯลฯ

    4) หน่วยงานเอกชนและภาคอุตสาหกรรม เช่น เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

    5) องค์กรไม่แสวงผลกำไร (NGO) ทางด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ

    6) หน่วยงานบริษัทที่ปรึกษาทางด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ

    7) สถาบันวิจัยที่เกี่ยวข้องทางสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ

    8) การทำธุรกิจส่วนตัวและอาชีพอิสระ

คุณสมบัติการศึกษา

1. มีความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ

2. มีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. มีจิตวิญญาณของการดำเนินการเพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง

4. มีวินัยและความรับผิดชอบ

5. ทักษะการเป็นผู้นำ และการทำงานเป็นทีม

-

-

ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Environment for Sustainability