กิจกรรมนักศึกษา


อบรม PHPหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ (บริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศ) ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เป็นหลักสูตรที่ปรับปรุงมาจาก หลักสูตรบริหารธุรกิจบัญฑิต สาขาธุรกิจเทคโนโลยีสนเทศ (บริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ)) เริ่มเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2548 หลักสูตรได้พัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องได้แก่ หลักสูตร พ.ศ. 2548, หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551, หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 และปัจจุบันได้ปรับปรุงเป็นหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาระบบสารสนเทศ พ.ศ. 2559 ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559