กิจกรรมนักศึกษา


กิจกรรมนักศึกษาเพื่อชุมชนสัมพันธ์ (กีฬา- ศิลปวัฒนธรรม-ค่ายชุมชน)โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา ในด้านการพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพ และเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับสังคมอย่างยั่งยืน รวมทั้งการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ในฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สู่สังคมที่ห่างไกลและด้อยโอกาส และเพื่อให้นักศึกษาได้ได้ฝึกฝนการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ผ่านการทำค่ายชุมชนสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ การวางแผน ความรับผิดชอบ การเสียสละและช่วยเหลือสังคม นักศึกษาได้นำความรู้ได้รับก่อประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม ได้เรียนรู้โลกแห่งความเป็นจริงผ่านวัฒนธรรมความเป็นอยู่ วิถีชีวิตคนในชุมชน ในจังหวัดอำนาจเจริญ โดยจัดขึ้นในวันที่ 20-21 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา