บุคคลากรประธานหลักสูตร

×

ดร.สายสุนีย์ จำรัส


ตำแหน่ง : ประธานหลักสูตร

เบอร์โทรศัพท์ : 0-7735-5453, 0-7735-5040

อีเมล : jr.sainee@gmail.com

ห้องพัก : -

วุฒิการศึกษา (ปริญาเอก) : ปร.ด. วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วุฒิการศึกษา (ปริญาโท) :

วุฒิการศึกษา (ปริญาตรี) :

อาจารย์ประจำหลักสูตร : -ดร.สายสุนีย์ จำรัส

ข้อมูล

คณาจารย์

×

ดร.สายสุนีย์ จำรัส


ตำแหน่ง : ประธานหลักสูตร

เบอร์โทรศัพท์ : 0-7735-5453, 0-7735-5040

อีเมล : jr.sainee@gmail.com

ห้องพัก : -

วุฒิการศึกษา (ปริญาเอก) : ปร.ด. วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วุฒิการศึกษา (ปริญาโท) :

วุฒิการศึกษา (ปริญาตรี) :

อาจารย์ประจำหลักสูตร : -


×

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมทิพย์ ด่านธีรวนิชย์


ตำแหน่ง : คณาจารย์

เบอร์โทรศัพท์ : 0-7735-5453, 0-7735-5040

อีเมล : somtip.d@psu.ac.th

ห้องพัก : -

วุฒิการศึกษา (ปริญาเอก) : Doctor of Engineering (Urban Engineering) University of Tokyo, Japan

วุฒิการศึกษา (ปริญาโท) :

วุฒิการศึกษา (ปริญาตรี) :

อาจารย์ประจำหลักสูตร : -


×

ดร.เชาวนา ยี่รงค์


ตำแหน่ง : คณาจารย์

เบอร์โทรศัพท์ : 0-7735-5453

อีเมล : y_chaowana@hotmail.com

ห้องพัก : -

วุฒิการศึกษา (ปริญาเอก) : Ph.D. Civil Engineering University of Southampton

วุฒิการศึกษา (ปริญาโท) :

วุฒิการศึกษา (ปริญาตรี) :

อาจารย์ประจำหลักสูตร : -


×

อาจารย์โปรดปราน คำอ่อน


ตำแหน่ง : คณาจารย์

เบอร์โทรศัพท์ : 0-7735-5453

อีเมล : prodpran.k@psu.ac.th

ห้องพัก : -

วุฒิการศึกษา (ปริญาเอก) : วท.ม. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ม.เกษตรศาสตร์

วุฒิการศึกษา (ปริญาโท) :

วุฒิการศึกษา (ปริญาตรี) :

อาจารย์ประจำหลักสูตร : -


×

อาจารย์ สุวิมล ตัณฑสุกิจวนิช


ตำแหน่ง : คณาจารย์

เบอร์โทรศัพท์ : 0-7735-5453

อีเมล : suwimon.t@psu.ac.th

ห้องพัก : -

วุฒิการศึกษา (ปริญาเอก) : วท.ม.วิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิการศึกษา (ปริญาโท) :

วุฒิการศึกษา (ปริญาตรี) :

อาจารย์ประจำหลักสูตร : -


×

อาจารย์ศิรินทรา วันดี


ตำแหน่ง : คณาจารย์

เบอร์โทรศัพท์ : 077-355453

อีเมล : sirinthrar.w@hotmail.com

ห้องพัก : ห้องประชุมอัคนี

วุฒิการศึกษา (ปริญาเอก) : -

วุฒิการศึกษา (ปริญาโท) : วศ.ม. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

วุฒิการศึกษา (ปริญาตรี) : วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ

อาจารย์ประจำหลักสูตร : -ดร.สายสุนีย์ จำรัส

ข้อมูล


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมทิพย์ ด่านธีรวนิชย์

ข้อมูล


ดร.เชาวนา ยี่รงค์

ข้อมูล


อาจารย์โปรดปราน คำอ่อน

ข้อมูล


อาจารย์ สุวิมล ตัณฑสุกิจวนิช

ข้อมูล


อาจารย์ศิรินทรา วันดี

ข้อมูล