เทคโนโลยีไม้ประกอบ

          ♦ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักศึกษาได้ประยุกต์ใช้วัสดุทางการเกษตรที่มีในท้องถิ่นเช่น เส้นใยปาล์มน้ำมันผลิตเป็นวัสดุมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น Wood Cement Board เป็นต้น โดยมี อาจารย์วิศนีย์ ยิ่งประเสริฐ เป็นอาจารย์ผู้สอนในรายวิชา.