การนำเสนอผลการฝึกงานของนักศึกษา

 

วันที่ 26 กรกฏาคม 2561 การนำเสนอผลการฝึกงาน ของนักศึกษา สาขาเทคโนโลยียาง รายวิชาฝึกงานเป็นการฝึกประสบการจริงให้กับนักศึกษา ทำให้ได้ความรู้และประสบการณ์มากมาย.