งานบริการของสาขาวิชาเทคโนโลยียาง สู่ชุมชน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จากกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อดำเนินงานโครงการศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์บล็อกยางพารา บล็อกโฟมยางพาราและบล็อกคอนกรีตมวลเบาผสมวัสดุทางการเกษตรในชุมชนกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยถ่ายทอดความรู้ ให้กลุ่มเกษตรกรเกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑ์บล็อกยางพารา บล็อกโฟมยางพาราและบล็อกคอนกรีตมวลเบาในด้านทฤษฎี กระบวนการผสมสารเคมี กระบวนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์และการทดสอบสมบัติของผลิตภัณฑ์จริง โดยสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนางานของตนเองและสามารถเพิ่มกระบวนการคิดในการผลิตผลิตภัณฑ์ได้ต่อไป โดยทางศูนย์การเรียนรู้เปิดบริการต่อเนื่องให้ผู้ที่สนใจ ดังต่อไปนี้

การดำเนินงาน

ที่ผ่านมาทางสาขาฯ ได้จัดการอบรมฯ ให้แก่เกษตรกรในกลุ่มจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมพร พัทลุง และนครศรีธรรมราช ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

หากท่านสนใจการบริการของสาขาวิชาสามารถติดต่อได้ที่ facebook https://www.facebook.com/rubberindustrialtechnology หรือ

ดร. จุฑารัตน์  อินทปัน

E-mail: jintapun@yahoo.com  โทร: 0867390809