ความร่วมมือทางวิชาการกับ Universiti Malaysia Kelantan (UMK) ประเทศมาเลเซีย

หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมวัสดุ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ได้มีความร่วมมือทางวิชาการกับ Universiti Malaysia Kelantan (UMK) ประเทศมาเลเซีย ในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในการทำวิจัย โดย Universiti Malaysia Kelantan (UMK) ได้ส่งนักศึกษา จำนวน 4 ราย มาทำวิจัยภายใต้การกำกับดูแลของอาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมวัสดุ ได้แก่ ผศ.ดร.สุนิสา สุชาติ, รศ.ดร.วรรณรัตน์ เชื่องชยะพันธุ์, ผศ.ดร.สุวลักษณ์ วิสุนทร, ผศ.ดร.สกุลรัตน์ พิชัยยุทธ์, ผศ.ดร.จุฑารัตน์ อินทปัน, ดร.ศุภรัตน์ เปียกลิ่น และ ดร.กนกอร แซ่อึ่งตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2565