ประกวด DIY ผลิตภัณฑ์จากยางและไม้

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ทางสาขาวิชาฯ ได้จัดโครงการ “เปิดประตูสู่บ้านวัสดุยางและไม้”ในงาน ม อ วิชาการ ประจำปี 2565 ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนและผู้ที่สนใจได้เรียนรู้กระบวนการแปรรูป การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์จากไม้และยาง โดยมีการประกวด DIY ผลิตภัณฑ์จากยางและไม้ ขึ้น ทางสาขาฯ ขอขอบคุณท่านคณะกรรมการจาก คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ องค์การป่าไม้ และการยางแห่งประเทศไทย ซึ่งได้ให้คำแนะนำ และขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลทุกท่านจ้า++++

🎉รางวัลชนะเลิศ

นายพัสกร แพสุวรรณ, นายภัคพล เผือกเดช, นายสรวุฒิ สุขช่วย จากโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

🎉รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

นาย คเณศ สกุลพันธ์ และ นาง อรอุมา สกุลพันธ์

🎉รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

น.ส. จินตา ลูกเหล็ม

🎉รางวัลชมเชย

นาย รอซี แขวงเส็น