อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมวัสดุ

รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญ นาคะสรรค์
รองอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

วุฒิการศึกษา : Ph.d. รีโอโลยีและกระบวนการผลิตพอลิเมอร์   University of Rradford

E-mail
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิษฐ์ อนันต์เจริญวงศ์
ประธานหลักสูตรฯ

วุฒิการศึกษา : Ph.D.Chemistry & Physico-chemistry of polymer   Universite du Maine, France

E-mail
รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณรัตน์ เชื่องชยะพันธ์ุ
อาจารย์

วุฒิการศึกษา: ปร.ด. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์    ม. สงขลานครินทร์

E-mail
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวลักษณ์ วิสุนทร
อาจารย์

วุฒิการศึกษา : Ph.D.Chemical Enginerring    Universite de Montpellier II, France

E-mail
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิสา สุชาติ
อาจารย์
วุฒิการศึกษา: Ph.D. (Chemical Engineering),    Universite de Montpellier II, France
 
E-mail
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกุลรัตน์ พิชัยยุทธ์
อาจารย์
วุฒิการศึกษา : ปร.ด. เทคโนโลยีพอลิเมอร์       ม. สงขลานครินทร์
E-mail
ดร.จุฑารัตน์ อินทปัน
อาจารย์

วุฒิการศึกษา:Ph.D.Biotechnology-Microbiology Montpellier SupAgro, France and ม. สงขลานครินทร์

E-mail
ดร.ศุภรัตน์ เปียกลิ่น
อาจารย์

วุฒิการศึกษา: ปร.ด. วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์, จุฬาลงกรรณ์มหาวิทยาลัย

E-mail
อาจารย์ ณรงค์ เชื่องชยะพันธ์ุ
อาจารย์

วุฒิการศึกษา: วท.ม.เทคโนโลยีพอลิเมอร์  สงขลานครินทร์

E-mail
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ เฉิดฉิ้ม
อาจารย์

วุฒิการศึกษา : Ph.D.Wood Biology & Wood Technology Georg August University of Goettingen, Germany

E-mail
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉริยะ โชติขันธ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่และการจัดการทรัพย์สิน

วุฒิการศึกษา : Ph.D. Natural Resource Ecology and Management (Forest Resources), Oklahama State University, USA.

E-mail
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา ชูหว่าง
อาจารย์

วุฒิการศึกษา : Ph.D. Wood Science and Technology, Beijing Forestry University, China.

E-mail
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มานพ ธรสินธุ์
อาจารย์

วุฒิการศึกษา : วท.ม.วนผลิตภัณฑ์     ม. เกษตรศาสตร์

E-mail
ดร.วิศนีย์ ยิ่งประเสริฐ
อาจารย์

วุฒิการศึกษา : ปร.ด. วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ      ม. วลัยลักษณ์

E-mail