“นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ”

 

รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญ นาคะสรรค์ “นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ปี 2553”

รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญ นาคะสรรค์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) ให้ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติสูงสุดสำหรับนักวิจัย คือรางวัล “นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ประจำปี 2553”

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2553 ศาสตราจารย์ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ประกาศผล “รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ” ประจำปี 2553 ณ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดยปีนี้มีนักวิจัย 12 คน ได้รับรางวัล “นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ” ใน 8 สาขา ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย สาขาปรัชญา สาขานิติศาสตร์และสาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ เป็นรางวัลที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มอบให้นักวิจัยไทยที่มีคุณสมบัติโดดเด่น เป็นผู้ที่อุทิศตนให้แก่การวิจัยในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือหลายเรื่อง ในกลุ่มวิชาการหรือสหวิทยาการอย่างต่อเนื่อง มีผลงานวิจัยดีเด่นที่แสดงถึงความคิดริเริ่มและเป็นผลงานวิจัยที่ทําสะสมกันมาไม่น้อยกว่า 5 ปี มีจริยธรรมของนักวิจัยจนเป็นที่ยอมรับและยกย่องในวงวิชาการนั้นๆ ผลงานวิจัยสร้างคุณูปการต่อวงวิชาการและประชาชน สมควรเป็นแบบอย่างแก่นักวิจัยผู้อื่นได้ และเป็นผู้ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ และ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติให้เป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมและเชิดชูเกียรติ เหมาะสมที่จะได้รับการยอมรับยกย่อง เพื่อเป็นแบบอย่างแก่นักวิจัยอื่นๆต่อไป

สำหรับในสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ นักวิจัยดีเด่น ปี 2553 ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญ นาคะสรรค์ จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ผู้วิจัยและศึกษาเพื่อแก้ปัญหาระยะยาวให้แก่อุตสาหกรรมยางพาราของประเทศ และเป็นผู้ริเริ่มและขยายขอบเขตการวิจัยด้านการเตรียมวัสดุยางเทอร์โมพลาสติก ที่ใช้ยางธรรมชาติเป็นองค์ประกอบในประเทศไทย โดยงานที่ทำมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มมูลค่าน้ำยางพารา โดยพยายามบูรณาการวิชาความรู้ทั้งหมดด้วยกัน และได้ดัดแปลงโมเลกุลเพื่อเพิ่มคุณสมบัติให้น้ำยาง และได้พัฒนาออกมาเป็น “วัสดุยางเทอร์โมพลาสติก” ซึ่งเป็นน้ำยางข้นชนิดใหม่ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล จากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้วิจัยและสร้างแบบจำลองการกัดเซาะชายฝั่งทะเล

รองศาสตราจารย์ ดร. เจริญ นาคะสรรค์ เป็นนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และยังดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสถานวิจัยความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยียางพารา (CoENR) อีกตำแหน่งหนึ่งด้วย เป็นนักวิจัยที่มีผลงานที่สร้างชื่อเสียงมากมาย และสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงอุตสาหกรรม มีประโยชน์ต่อชุมชน และผลงานล่าสุดในปี 2553 คือ โครงการต้นแบบการผลิตน้ำยางข้นจากกระบวนการครีมมิ่งในระดับอุตสาหกรรม และต้นแบบการประยุกต์ใช้งานในการทำน้ำยางเคลือบสระน้ำและสายยางยืด

กำหนดการเชิดชูเกียรติ

  • วันที่ 29 ธันวาคม 2553 เวลา 10.00 น.สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จัดให้มีกำหนดการแถลงข่าวเพื่อประกาศเกียรติคุณเป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ณ ห้องจอมพลสฤษดิ์ธนะรัชต์ อาคารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  • วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554 เป็นพิธีมอบรางวัลแก่นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2554 ณ ฮอลล์ 9 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี รางวัลที่นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติจะได้รับครั้งนี้ ประกอบด้วย เงินรางวัลมูลค่า 500,000 บาท เหรียญนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ และประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติคุณ

สำหรับนักวิจัย 12 คน ได้รับรางวัล “นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ปี 2553” ใน 8 สาขา ได้แก่

  1. สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล จากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญ นาคะสรรค์ จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  2. สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้แก่ ศาสตราจารย์ นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ นพ.วิศิษฎ์ ทองบุญเกิด คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  3. สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช ได้แก่ รองศาสตราจารย์ธีรยุทธ วิไลวัลย์ จากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล จากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  4. สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี ทัศนาขจร
  5. สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.โมไนย ไกรฤกษ์ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ จากคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  6. สาขาปรัชญา ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  7. สาขานิติศาสตร์ ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  8. สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.กุลลดา เกษบุญชู-มี้ด จากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย