การอัดพอลิเมอร์

 

 

นางสาว ศุภรัตน์ หนูมา

งานวิจัย

  • การเพิ่มความคงทนของไม้ยางพาราโดยการอัดพอลิเมอร์
  • วัสดุคอมโพสิทระหว่างไม้และพลาสติกย่อยสลายได้