บุคลากรศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง

SCIENTIFIC LABORATORY AND EQUIPMENT CENTER

DSC_0127-2

ผศ.ดร.ปฏิมา เพิ่มพูนพัฒนา

หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง
โทร : 8855
Email : patima.permpoonpattana.2013@gmail.com

สากล โพธิ์เพชร

นักวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
โทร : 8840/8845 Email : sakol.p@psu.ac.th

(โทร) 8840/8845 (Email) sakol.p@psu.ac.th

อุบล ยอดราช

นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

(โทร) 8840/8845 (Email) N/A

เสาวภา เมืองแก้ว

นักวิทยาศาสตร์เคมี

(โทร) 8841/8846 (Email) saowpha.m@psu.ac.th

สาโรจน์ เรืองสุวรรณ

นักวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

(โทร) 8840/8844 (Email) sarote.r@psu.ac.th

ณัฐวัฒน์ จำปา

นักวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์

(โทร) 8841/8849(Email) natawat.j@psu.ac.th

ณิชาภา ทับจันทร์

นักวิทยาศาสตร์เคมี

(โทร) 8841/8846 (Email) panchaya.t@psu.ac.th

ส่าหรี บุญประสพ

นักวิทยาศาสตร์ชีววิทยา

(โทร) 8845 (Email) saree.b@psu.ac.th

ธีระยุทธ ขุนรอง

นักวิทยาศาสตร์เคมี

(โทร) 8841 (Email) khunrong1@gmail.com

ผกาวัลย์ ชูเชิด

นักวิทยาศาสตร์แปรรูปอาหาร

(โทร) 8855(Email) gift_pakawan@yahoo.com

วรรณลี พัฒนถลาง

นักวิทยาศาสตร์ชีววิทยา

(โทร) 8841/8843(Email) chottirat@hotmail.com

โรจน์ระวี บุญมา

นักวิทยาศาสตร์เทคโนโลยียาง

(โทร)  8841(Email) berserk.life@gmail.com

สายฝน ทิศกองราช

นักวิทยาศาสตร์ชีววิทยา

(โทร) 8841/8844(Email) fallingrain04@hotmail.com

อภิบูรณ์ โรจน์สวัสดิ์สุข

นักวิทยาศาสตร์การจัดการวิศวกรรม

(โทร) (Email) apiboon2519@gmail.com

นิติพงษ์ สงฆ์ทองแก้ว

ช่างเทคนิค

(โทร) 8840 (Email)nitipong.s@psu.ac.th

วีระชาติ รอดพันธ์

นักวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีไม้ยาง

(โทร) 8841(Email) weerachat.r17@gmail.com

สมพงษ์ สุขขาวงษ์

นักวิทยาศาสตร์ชีววิทยา

(โทร) 8840/8844(Email) sompong.srt@hotmail.com

จุรีย์รัตน์ แทนสุวรรณ

นักวิทยาศาสตร์เคมี

(โทร) 8841/8846 (Email) -

ปาณิศา สีภักดี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

(โทร)  (Email) gift_pakawan@yahoo.com

วิชชุดา นาคะสรรค์

นักวิทยาศาสตร์เทคโนโลยียาง

(โทร) 8841/8846 (Email) -metoopung@gmail.com

วริศรา บรภาค

นักวิทยาศาสตร์เทคโนโลยียาง

(โทร) 8841(Email) w.borapak@gmail.com  

สุมาลี สีผม

นักวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์

(โทร) 8841/8846 (Email) -

อรทัย แดงสวัสดิ์

นักวิทยาศาสตร์ชีววิทยา

(โทร)8814  (Email)ottdsw27@gmail.com 

อังคณา ทองใบ

ปฏิบัติงานบริหาร

(โทร) 8840 (Email) kasalong.g@windowslive.com

ณัฐภรณ์ ศรีภักดี

นักวิทยาศาสตร์การจัดการวิศวกรรม

(โทร) 8840 (Email) nattaporn.sripak@gmail.com