ขั้นตอนการขอใช้บริการ

ขั้นตอน วิธีการ เอกสารสำหรับการขอใช้บริการ และวิธีการชำระเงินค่าทดสอบ

อัตราค่าบริการ

ค้นหาอัตราค่าบริการทดสอบและวิเคราะห์ตัวอย่าง

กลุ่มงานที่รับทดสอบ

เคมีวิเคราะห์

สัณฐานวิทยา

สมบัติเชิงความร้อน