ห้องโครงงาน และวิจัย
ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง

สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่.... ​

โครงงาน/วิจัย นักศึกษา มอ.สุราษฎร์ธานี
scientific Laboratory and Equipment Center http://nw-scit.surat.psu.ac.th/sciweb/
SLEC Team PSU Surat