งานวิจัยและโครงงานนักศึกษา


ขั้นตอนการให้บริการด้านต่างๆ
(2561-2564)

ห้องโครงงานและวิจัย และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

Add Your Heading Text Here

รายการเครื่องแก้วและสารเคมี

แบบฟอร์มขอใช้บริการ

Add Your Heading Text Here

แผนผังห้องโครงงาน

ทะเบียนห้องปฏิบัติการ

Add Your Heading Text Here

สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่....

โครงงาน/วิจัย นักศึกษา มอ.สุราษฎร์ธานี
scientific Laboratory and Equipment Center
SLEC Team PSU Surat