Month
November 2018

ต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกับฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชาเทคโนโลยียาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกับฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมชลธี (SD106) [...]