บริการของเรา

          ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และเครื่องมือกลาง ให้การสนับสนุนงานด้านปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  งานวิจัยและโครงงานนักศึกษาทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงให้บริการทดสอบ 

                     ตรวจวิเคราะห์ และใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ บริการวิชาการแก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก และให้บริการซ่อม สร้าง เครื่องมือวิทยาศาสตร์

วิจัยและโครงงานนักศึกษา

ขั้นตอน วิธีการ เอกสารสำหรับการขอใช้บริการ เครื่องมือที่ให้บริการโครงงานนักษา และ LAB-Booking สำหรับจองใช้เครื่องมือ

ทดสอบ/วิเคราะห์

รับทดสอบและวิเคราะห์ตัวอย่าง ค้นหาการทดสอบและราคาค่าบริการทดสอบ และขั้นตอนการติดต่อขอใช้บริการ

ซ่อม - สร้าง

ซ่อม สร้าง และบำรุงรักษาเครื่องมือ

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมอบรบการใช้ห้องโครงงานและวิจัย

ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ชำนาญการ

งดให้บริการเครื่อง SEM

ตำแหน่งที่ตั้ง